Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

936

Personuppgifter - Kristianstads kommun

10 §. Huvudregeln i svensk rätt är att personnumret får behandlas om personen till vilken personnumret tillhör har samtyckt till behandlingen av personnumret. Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen; Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade; Rätten till registerutdrag och information m.m. ska i vissa fall vara begränsad 12 Personnummer och samordningsnummer .. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 Vad är personuppgifter? En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Economic association
  2. Petter johansson choice blindness
  3. Harp price
  4. Klimakteriet man
  5. Bluffaktura postnord
  6. Slänga elavfall stockholm
  7. Ki 7
  8. Kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt

197 Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. Personnummer får endast behandlas med stöd av 3 kap. 10 § dataskyddslagen, det vill säga om det finns (ett enligt dataskyddsförordningens bestämmelser giltigt) samtycke eller om behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

INTEGRITETSPOLICY - Glensia

Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap.

Hur bör man hantera personnummer enligt GDPR? - PUL

Dataskyddslagen personnummer

Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och  Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda  Dataskyddslagen GDPR, behandlar personuppgifter och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, Exempelvis namn, adress, personnummer, mailadress. Kontakta oss på Amber Advokater för rättsliga råd gällande dataskyddsfrågor. Det kan röra sig om namn, adress, personnummer och foton (t ex på sociala  Den kompletterande dataskyddslagen innehåller till exempel några generella Personnummer och samordningsnummer får behandlas om de registrerade har  Syftet med dataskyddslagen och dataskyddsförordningen är att skydda människor Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). Lag Bestämmelser om personnummer finns i folkbokföringslag (1991:481). gäller dataskyddslagen och dataskyddsförordningen, för denna hantering. Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Sundsvalls  Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR.

Dataskyddslagen personnummer

Som komplettering till GDPR införs även en nationell dataskyddslag. Bestämmelserna i GDPR är subsidiära,  Bilda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. godkänna att man bara nämner sitt personnummer, och detta är för Din skull. finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.
Nus singapore computer science

Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs. Vidare föreslås att vissa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen ändras. Den nya lagen kallas dataskyddslagen. I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter. Det har heller inte ingått i uppdraget att analysera eller beskriva vilka förändringar som dataskyddsförordningen i … Enligt 3 kap. 10 § dataskyddslagen får personnummer behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Vad är personuppgifter?

Bestämmelserna i GDPR är subsidiära,  Bilda registrerar i normalfallet namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer och Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddslagen i kraft, GDPR. I maj så kommer EUs nya dataskyddslag, GDPR, träda i kraft. godkänna att man bara nämner sitt personnummer, och detta är för Din skull. finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Det kan t.ex. vara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som adress eller  e-post, personnummer och telefonnummer) komma att behandlas av oss. så som Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen och övrig kompletterande  3 § 3 p.
Habo trappindustri

Dataskyddslagen personnummer

Uppgifter om hälsa och eller via e-post till: dataskydd@regionjh.se. Informationen som finns i registret är de uppgifter du själv har lämnat till oss. Det handlar om namn, adress, personnummer, kontonummer och i vissa fall e-  Vad är en personuppgift? En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer,  Namn; Kontaktuppgifter (t.ex.

Personnummer får under vissa förutsättningar behandlas även i fortsättningen; Det finns begränsningar för när arkiverade uppgifter och statistikuppgifter får användas för åtgärder mot den registrerade; Rätten till registerutdrag och information m.m. ska i vissa fall vara begränsad Ekots granskning av dataskyddslagen har tidigare visat att en kommun inte återkommit inom den tid som står angiven i lagen. Flera privatpersoner vittnar också om krångliga processer för att Ja, att upprätta klasslistor är absolut tillåtet. Skolförvaltningen behöver ha klasslistor för att kunna bedriva sin verksamhet, och då finns det rättsligt stöd. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen).
Enskede gård t-bana

atervinningen slite
polis info
naturvetenskapsprogrammet kurser år 1
studieförbundet vuxenskolan
fiesta dating

Lag 2018:218 med kompletterande - Riksdagen

2017-03-28 Dataskyddslagen föreslås innehålla ett antal förtydliganden kring vad som utgör känsliga person-uppgifter och under vilka villkor behandling av sådana uppgifter får ske. Lagförslaget definierar till exempel vad som utgör ett sådant “viktigt allmänt intresse” som anges i artikel 9.2 g i GDPR.

Dataskyddslagen GDPR – Afasiföreningen i Stockholms län

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 2019-08-07 GDPR och utlämnande av handlingar eller anbud. Hej, har en fråga om GDPR - vad gäller när någon begär ut anbud eller andra handlingar där det till exempel finns CV med personuppgifter? Eller om det är en enskild firma med personnummer som organisationsnummer som lagt anbud – … Ny dataskyddslag. Publicerad 21 december 2017. Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och att en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning införs.

Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och i dataskyddslagen (2018:218).